DLA NAS LICZY SIĘ TREŚĆ

Tłumaczenia, redakcja, copywriting, teksty na strony www

DARMOWA WYCENA

Logo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia na rzecz klientów usług w zakresie tłumaczeń pisemnych przez Biuro Tłumaczeń ToDo Karolina Todorska (zwane dalej „Biurem Tłumaczeń ToDo”), a także prawa i obowiązki stron umowy o wykonanie zleconego tłumaczenia.

 2. Biuro Tłumaczeń ToDo świadczy usługi tłumaczeń pisemnych, copywritingu, redakcji i transkrypcji na podstawie pisemnego zamówienia.

 3. Zawarcie umowy o wykonanie usługi następuje z chwilą przesłania do Biura Tłumaczeń ToDo pisemnej akceptacji wyceny usługi, zwanej dalej „Wyceną”. Pisemna akceptacja otrzymanej przez klienta Wyceny, zwana będzie dalej „Zamówieniem”. Zamówienie należy doręczyć do Biura Tłumaczeń ToDo poprzez formularz na stronie internetowej todocontent.pl lub pocztą elektroniczną.

 4. Na życzenie Zleceniodawcy Biuro Tłumaczeń ToDo zobowiązuje się przesłać pisemne potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji.

 5. Za początek realizacji zlecenia przyjmuje się godzinę 0:00 kolejnego dnia roboczego następującego po dniu przyjęcia zlecenia tłumaczenia do realizacji.

§ 2 TŁUMACZENIA, COPYWRITING, REDAKCJA, TRANSKRYPCJA

 1. Klient wysyła dokumenty do przetłumaczenia na firmowy adres e-mail: biuro@todocontent.pl lub przez formularz na stronie internetowej.
  Jeśli tekst przekazany przez Zleceniodawcę jest trudnym do odczytania rękopisem, Biuro Tłumaczeń ToDo zastrzega sobie prawo – po wcześniejszym ustaleniu tego ze Zleceniodawcą – do podwyższenia ceny zlecenia o 30-50%.

 2. Po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia Biuro Tłumaczeń ToDo dokonuje wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia i na tej podstawie ustala cenę oraz termin realizacji.

 3. W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., których Zleceniodawca nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą pakietu Microsoft Office, Biuro Tłumaczeń ToDo nie ma obowiązku odtwarzania tych elementów w tekście tłumaczenia. W porozumieniu ze Zleceniodawcą Biuro Tłumaczeń ToDo ustala jednak taki sposób zapisu tłumaczenia, który pozwoli Zleceniodawcy bez wątpliwości przyporządkować poszczególne fragmenty tłumaczenia odpowiednim fragmentom tekstu stanowiącym część rysunku, schematu, wykresu itp.

 4. Biuro Tłumaczeń ToDo jest zobowiązane potwierdzić otrzymanie dokumentów do przetłumaczenia oraz ustalić z klientem termin i koszt wykonania tłumaczenia w formie Wyceny, przesłanej klientowi pocztą elektroniczną.

 5. Biuro Tłumaczeń ToDo jest zobowiązane odesłać wykonane tłumaczenie pisemne pocztą elektroniczną na adres wskazany przez klienta.

 6. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego zwykłego jest liczba stron standardowych. W przypadku tłumaczenia nieuwierzytelnionego jedna strona standardowa liczy 1800 znaków (łącznie ze spacjami).

Biuro tłumaczeń ToDo zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia tłumaczenia do realizacji bez podania jej przyczyn. Biuro tłumaczeń ToDo może w każdym czasie wypowiedzieć zlecenie z ważnego powodu.

 1. Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia pisemnego musi być wykonane w formie pisemnej i doręczone do Biura Tłumaczeń ToDo przesyłką pocztową, kurierską, lub pocztą elektroniczną

 2. W przypadku anulowania Zamówienia na wykonanie tłumaczeń pisemnych, klient zostanie obciążony kosztami wynikającymi bezpośrednio z ilości tekstu przetłumaczonego do chwili otrzymania przez Biuro Tłumaczeń ToDo anulowania Zamówienia. Klient nie może anulować Zamówienia w ostatnim dniu jego realizacji. Klient otrzyma gotowy, sprawdzony fragment tłumaczenia w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przez Biuro Tłumaczeń ToDo anulowania Zamówienia.

 3. W przypadku zlecenia usługi copywritingu, Zleceniodawca ma obowiązek podać wytyczne, takie jak: jak najpełniejszy opis zlecenia, preferowana objętość tekstu, słowa kluczowe (jeśli to konieczne). Po spełnieniu wytycznych przez Biuro Tłumaczeń ToDo, Zleceniodawca nie ma prawa odmowy odbioru zlecenia oraz odmowy zapłaty.

 4. W przypadku zlecenia usługi redakcji, wycena dokonywana jest na podstawie długości oraz stopnia trudności tekstu.

 5. W przypadku zlecenia usługi transkrypcji, Biuro Tłumaczeń ToDo zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zlecenia, jeśli plik audio jest złej jakości.

§ 3 REKLAMACJE

 1. Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi do 14 dni po jej wykonaniu. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej i należycie uzasadniona.

 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Biuro Tłumaczeń ToDo jest zobowiązane do usunięcia wad tłumaczenia, copywritingu, redakcji, transkrypcji w najkrótszym możliwym terminie. Biuro Tłumaczeń ToDo może odstąpić od prawa do usunięcia wad, przy czym w takim przypadku klient ma prawo do otrzymania zwrotu zapłaconej kwoty.

 3. Klient zobowiązany jest do przedstawienia listy zastrzeżeń obejmującej wszystkie sporne miejsca w tłumaczeniu, zleceniu copywritingu, redakcji, transkrypcji, wraz z informacją o typie wady oraz, w miarę możliwości, propozycji naprawy przedmiotu usługi.

 4. Reklamacji nie podlegają: stylistyka tłumaczenia, układ graficzny dokumentu przetłumaczonego, nomenklatura użyta w tłumaczeniu (jeśli jest poprawna). Reklamacji podlegać mogą: błędy ortograficzne, błędy gramatyczne, błędy merytoryczne, luki w tłumaczeniu, zgubione podczas tłumaczenia fragmenty tekstu.

 5. Reklamacja uwzględniana jest tylko wtedy, gdy termin płatności za wykonane tłumaczenie nie został przekroczony oraz została uregulowana faktura za wykonaną usługę.

§ 4 POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury. Faktury będą wystawiane po realizacji Zamówienia przez Biuro Tłumaczeń ToDo.

 2. Płatności będą realizowane w formie przelewu bankowego na konto bankowe Biura Tłumaczeń ToDo wskazane na fakturze. Datą zapłaty jest dzień zaksięgowania danej kwoty na koncie Biura Tłumaczeń ToDo.

 3. Odpowiedzialność Biura Tłumaczeń ToDo wobec klienta z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia netto za tłumaczenie, copywriting, redakcję, transkrypcję, w związku z którym powstała szkoda.

 4. Klient nabywa całość majątkowych praw autorskich do tłumaczenia i tekstów reklamowych z chwilą zapłacenia pełnej kwoty wynagrodzenia za wykonaną usługę zgodnie z fakturą wystawioną przez Biuro Tłumaczeń ToDo. Przepisy dotyczące majątkowych praw autorskich są określone w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 80 z 2000 roku poz. 904). Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich wliczone jest w cenę wykonania usługi tłumaczenia i copywritingu.

 5. Biuro Tłumaczeń ToDo oraz wszystkie osoby wykonujące tłumaczenia pisemne w oraz inne usługi jego imieniu, zobowiązują się do zachowania poufności dotyczącej wszystkich tłumaczonych tekstów i wypowiedzi, a także materiałów i informacji otrzymanych od klienta.

 6. Na życzenie klienta, Biuro Tłumaczeń ToDo jest zobowiązane zwrócić wszystkie materiały i dokumenty otrzymane od klienta.

 7. W przypadku przekroczenia terminu płatności Biuro Tłumaczeń ToDo ma prawo do naliczenia odsetek umownych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego.

 8. Biuro Tłumaczeń ToDo zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biuro Tłumaczeń ToDo może podjąć się realizacji usługi na warunkach innych niż określone w niniejszym regulaminie lub cenniku. Ustalenie takich warunków następuje wtedy w formie indywidualnej umowy między Biuro Tłumaczeń ToDo a Zleceniodawcą.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

 3. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w właściwy dla siedziby firmy Biuro Tłumaczeń ToDo. Strony zgodnie ustalają właściwość prawa polskiego i poddają się jurysdykcji sądów polskich.

 

Biuro Tłumaczeń ToDo Karolina Todorska

ul. Boenigka 21/31, 10-686 Olsztyn

NIP: 844 224 35 25
biuro@todocontent.pl

tel. 606 294 455

tel. 784 551 495

Pon.-Pt., 9:00-18:00

 

All rights reserved.